ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกมะลิภูหลวง

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum decipiens P.S. Green

วงศ์ : OLEACEAE

ลักษณะ : มะลิภูหลวง เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นมะลิพื้นเมืองของไทยกระจายอยูบนพื้นที่สูง เป็นไม้รอเลื้อยขนาดเล็ก เลื้อยได้ไกล 2-3 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ใบเดี่ยวรูปรี ยาว 7-10 เซนติเมตร มองเห็นเส้นใบย่อยชัดเจน ช่อดอกออกที่ปลายยอด ยาว 5-8 เซนติเมตร มีดอกย่อย 10-30 ดอก กลีบดอกสีขาว มี 7-8 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : กรกฎาคม - สิงหาคม ช่อดอกทยอยบาน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมแรงมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็น

การปลูก : เป็นพรรณไม้ที่ชอบอากาศหนาวเย็น เหมาะที่จะปลูกลงแปลงกลางแจ้งบนพื้นที่สูง จะให้ดอกใหญ่ ต้นที่ปลูกในร่มจะไม่ออกดอก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง